Sắp thành lập nhiều doanh nghiệp liên doanh ô tô Việt - Nga - Tin liên quan